Personvernregler

Vis alle

Hva er bankens personvernregler?

Myndighetene stiller krav til banken om hvordan den kan innhente opplysninger om deg, hvilke opplysninger banken kan innhente og hvordan og hvor lenge opplysningene kan lagres. I denne sammenhengen er det snakk om såkalte nøytrale opplysninger som

• navn
• kontaktinformasjon som adresse, e-postadresse og telefonnummer
• fødselsdato
• hvilke avtaler du har inngått med banken

Hvorfor skal banken innhente opplysninger om meg?

Banken trenger en del informasjon for å kunne gjennomføre de avtalene du har med banken. Opplysningene brukes også til oppfølging og markedsføring overfor deg som kunde. Du kan sperre for at navnet ditt benyttes i markedsføring ved å henvende deg til banken.

Hva slags informasjon er det banken innhenter?

Til vanlig bankdrift henter banken inn det man kaller nøytral informasjon om sine kunder. Det er opplysninger om navn, fødselsdato, adresse og kontaktopplysninger og hvilke avtaler du har inngått med banken. Mange banker er i dag finanskonsern som kan bestå av forsikringsselskap, finansieringsforetak og forvaltningsselskap for verdifond. Inngår banken i et slikt konsern, registreres også hvilke selskap i denne grupperingen du har avtaler med.

Banken har også krav på seg fra myndighetene til å gå gjennom alle kunder jevnlig for å se om økonomien i banken er sunn. I denne sammenhengen har banken anledning til å hente inn informasjon om din betalingsevne uten å innhente tillatelse fra deg først.

Kan banken dele opplysningene med andre?

Mange banker er i dag finanskonsern, der det også finnes forsikringsselskap, finansieringsforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. En slik konserngruppe kan dele personopplysninger. Dette gjør de for å ha et felles kunderegister slik at de kan samordne tilbud og oppfølging fra de ulike selskapene.

Hvorfor har bankene fjernsynsovervåking?

Av rene sikkerhetsmessige årsaker fjernsynsovervåker bankene sine lokaler, minibanker og betalingsterminaler der det er "bank i butikk". Filmene blir slettet senest tre måneder etter at de er tatt opp med mindre de er overlatt til politiet.

Blir samtaler med banken registrert?

Hvis du snakker med banken om en investeringstjeneste, blir dette tatt opp og lagret. Det gjelder både for fasttelefon, mobiltelefon, e-post og chat. Samtalene blir lagret fordi det kan vise seg at du og/eller banken kan ha nytte av å finne tilbake til hva som ble sagt.

Kan jeg be om at informasjon om meg blir slettet?

Banken har rutiner på å slette opplysninger som er registrert om deg når den ikke lenger har bruk for den informasjonen. Du kan også be banken om å få tilgang til hvilken informasjon som er registrert på deg.

Vis alle

Regulering om bankens behandling av personopplysninger

Banken er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 ved sin behandling av personopplysninger. Banken har også tilsluttet seg Finans Norges bransjenorm for behandling av personopplysninger i bank og kredittforetak.  


Banken vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som kunde. Ved innsamling av opplysninger fra tredjepersoner (for eksempel fra andre banker/finansforetak og kredittopplysningsforetak) vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varselet vil inneholde. 

Dersom banken ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal banken først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til. Vi vil i slike tilfeller innhente ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger.

Kategorier av personopplysninger banken behandler

Banken behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • identifikasjonsinformasjon som navn, fødselsnummer og kopi av legitimasjon
 • kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse og e-postadresse
 • finansiell informasjon som kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata og kreditthistorikk
 • opplysninger for å ivareta lovpålagte plikter som hvitvasking og rapportering til offentlige myndigheter
 • særlige kategorier av personopplysninger som fagforeningsmedlemskap for enkelte låneprodukter

Hvor banken henter informasjonen fra

Banken vil behandle personopplysninger du gir direkte til oss.

Behandlingens formål /hvorfor behandler vi personopplysninger om deg

Banken vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Banken vil også registrere opplysninger om personer som banken har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om innskudd og betalingsoppdrag var saklig begrunnet. 

Formålet med bankens behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, finansiell rådgivning, fakturering og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester i tråd med de avtalene vi har inngått med deg. Banken vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir banken adgang til slik behandling, eller kunden har samtykket til slik behandling.
Utover dette behandles personopplysninger til følgende formål:

Markedsføring

 • Ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil banken eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister.

 • Du kan ved henvendelse til banken kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed, utover oppfølging av avtaleforholdet.

Konsernkunderegister/register for selskap i samarbeidende gruppe

 • Bank som samarbeider med andre selskaper innenfor samme finanskonsern kan ha et felles kunderegister. Dette gjelder bl.a. for forsikringsselskap og finansieringsforetak. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet.

 • Konsernkunderegisteret vil inneholde nøytrale opplysninger om deg som navn, fødselsdato, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap vedkommende er kunde i og hvilke tjenester og produkter kunden har avtale om. Fødselsnummer kan utleveres til og registreres i felles konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforhold.

Kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester

 • Når du benytter deg av bankens elektroniske tjenester, kan banken registrere brukeradferd og brukermiljø samt avvik fra dette, identifisere den datamaskin eller mobile enhet som kunden anvender ved bruk av banktjenesten, datamaskinens/enhetens tilstand ol. Denne informasjonen vil banken bruke for å kontrollere at det er rett kunde som bruker den aktuelle tjeneste. Banken kan også bruke informasjonen i en risikovurdering for å tilpasse autentiseringsmetoden som kunden skal benytte for tjenesten.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger og terrorfinansiering

 • Banken vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger rettet mot deg, andre kunder eller banken. Opplysninger innhentet med dette formål vil også kunne bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Opplysningene som registreres vil kunne oppbevares inntil ti år etter registreringen.

 • Banken vil behandle personopplysninger for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Banken er pålagt undersøkelses- og rapporteringsplikt for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Banken er videre pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim. Slik informasjon vil banken oppbevare i fem år etter avslutning av kundeforholdet.

Kameraovervåkning i og utenfor bankens lokaler

 • Banken foreta bildeopptak ved kameraovervåking av banklokaler, ekspedisjonssteder, minibanker og betalingsterminaler i tilknytning til ”bank i butikk”, med det formål å forebygge og avdekke straffbare handlinger vil. Slike opptak vil bli slettet tre måneder etter opptakstidspunktet, med mindre de er utlevert til politiet eller banken har rett til å behandle bildeopptaket til annet formål.

Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon ved investeringstjenester

 • I tilknytning til ytelse av investeringstjenester er banken som verdipapirforetak forpliktet til å foreta lydopptak av alle telefonsamtaler samt å dokumentere annen kundekommunikasjon (e-post, chat, MSN mv). Slike lydopptak av samtaler til/fra fasttelefon og mobiltelefon samt dokumentasjon av annen type kommunikasjon med kunden, oppbevares i tre år.

 • Lydopptaket vil kunne gjenfinnes av banken på grunnlag av inngående og utgående telefonnummer, tidspunktet for samtalen og/eller ansatte hos banken/foretaket som utførte samtalen. Kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler vil kunne gjenfinnes på grunnlag av kundens identitet, tidspunkt for kommunikasjon og ansatte hos banken/foretaket som utførte kommunikasjonen.

Lydopptak ved melding om tap av betalingsinstrument

 • For å gi deg mulighet til å dokumentere melding om tap av betalingsinstrument, vil banken eller den meldingstjeneste banken tilbyr, kunne gjøre lydopptak av slike meldinger. Lydopptaket vil i så fall bli oppbevart i 18 måneder.

Informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi

Sikkerhet

Analyse og utvikling av nye tjenester

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og bankens taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Utlevering vil også kunne skje til andre parter som er involvert i en betalingstransaksjon så langt dette er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til bankens databehandlere anses ikke som utlevering. 

Banken vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til. 

Ved utføring av betalingsoppdrag til eller fra utlandet vil tilhørende personopplysninger bli utlevert utenlandsk bank og/eller dennes medhjelper.

Bruk av databehandlere

Banken bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil banken inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og bankens krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Lagringstid

Banken vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og rett til dataportabilitet.

Du kan ved henvendelse til banken kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om bankens behandling av opplysningene. 

Innsynsretten omfatter også antall elektroniske oppslag samt tidspunktet for oppslaget som ansatte i banken eller hos bankens databehandler har foretatt i kontoer eller øvrige kundeengasjement. Innsynsretten i elektroniske oppslag er begrenset til et tidsrom på inntil tre måneder etter oppslaget. Ved enkeltkunders særlige behov kan banken begrense antall ansatte i banken som skal ha tilgang til, og innsyn i, kundens personopplysninger. 

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her må oppdateres eller endres. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Klager på vår behandling av personopplysninger

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å klage på denne, kan du ta kontakt med oss. Du kan også kontakte vårt personvernombud.

Eventuelle klager på bankens behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

Resultat for ""