1. A

  Annuitetslån
  Lånetype hvor du betaler et fast terminbeløp hver måned i hele låneperioden.
  Avdrag
  Delbeløp til nedbetaling av gjeld.
  Avtalevilkår
  Hvilke betingelser, som for eksempel størrelsen på renten, som gjelder for avtalen som er inngått med banken.
  Tilbake til toppen ↑
 2. B

  BankID
  Personlig, elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett.
  Bankinnskudd
  Penger som settes inn eller som er innestående på en bankkonto.
  Bankklagenemda
  Nemnda behandler saker hvor det er uenighet mellom forbruker og bank, finansieringsselskap, kredittforetak, fondsforvaltningsselskap eller utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon.
  Betalingsinstrument
  Hjelpemiddel som brukes til betaling eller overføring av penger. Eksempler på betalingsinstrumenter er giroblanketter, betalingskort og koder som gir tilgang til elektroniske betalingssystemer.
  Betalingskort
  Plastkort som kan brukes ved betaling av kjøp av varer og tjenester i stedet for kontanter.
  Betalingsordre
  Hjelpemiddel som brukes til betaling eller overføring av penger. Eksempler på betalingsinstrumenter er giroblanketter, betalingskort og koder som gir tilgang til elektroniske betalingssystemer.
  Betalingstjenester
  Ulike måter å betale på fra kontoen. Det kan være elektronisk faktura (e-faktura), avtalegiro, faste trekk o.l.
  Tilbake til toppen ↑
 3. D

  Debitere
  Å belaste en konto.
  Disponenter
  Personer som har tilgang til informasjon om og bruk av en annen persons konto uten at kontoen står i deres navn.
  Disposisjonsberettiget
  Å ha tilgang til å utføre handlinger på en konto.
  Disposisjonsforhold
  Informasjon om hvem som kan bruke en konto.
  Disposisjonsrett
  Å ha lov til å utføre handlinger på en konto.
  Tilbake til toppen ↑
 4. E

  E-faktura
  Elektronisk faktura som fremkommer i nettbanken ved inngått avtale med leverandører om dette.
  Effektiv rente
  Den renten man betaler når alle lånekostnadene, det vil si gebyrer, provisjoner og andre kostnader, er tatt med.
  Tilbake til toppen ↑
 5. F

  Fast rente
  Når renten er den samme prosentsatsen i hele låneperioden. Med en avtale om fast rente følger ikke renten svingningene i rentemarkedet.
  Finansavtaleloven
  Loven som blant annet regulerer forholdet mellom bank og kunde.
  Flexilån
  Ofte brukt betegnelse for rammekreditt.
  Flytende rente
  Rentesats som endres etter hvordan markedet svinger.
  Fordelsprogram
  Tilbud fra banken som kan gjøre det prismessig gunstigere å samle flest mulig tjenester i samme bank.
  Forfallsregister
  Regninger i nettbanken som skal betales på en dato frem i tid, fremkommer i forfallsregisteret inntil den skal belastes.
  Forsinkelsesrente
  Strafferente som man blir belastet hvis de økonomiske forpliktelser ikke blir overholdt innen avtalt tid. Forsinkelsesrenten er relativt mye høyere enn den ordinære kredittrenten.
  Førtidig innfrielse
  Når en avtale avsluttes før opprinnelig avtalt.
  Tilbake til toppen ↑
 6. G

  Gebyr
  Kostnad knyttet til tjenester i banken.
  Tilbake til toppen ↑
 7. K

  Kausjon
  En økonomisk forpliktelse med ansvar for en annen persons gjeld hvis vedkommende ikke greier å overholde sine økonomiske forpliktelser.
  Kausjonist
  Person som er medansvarlig for en annen persons gjeld.
  Kontohaver
  Personen kontoen er registrert på.
  Kontoholder
  Personen kontoen er registrert på.
  Korttransaksjon
  En betaling foretatt ved bruk av kort.
  Kreditt
  Betyr det samme som lån og erstatter ordet lån i avtaledokumentene med banken.
  Kredittramme
  Det maksimumsbeløpet for kreditt (lån) som er avtalt med banken.
  Tilbake til toppen ↑
 8. L

  Legitimere
  Å kunne dokumentere at man er den man utgir seg for, bl.a. ved bruk av pass eller bankkort.
  Tilbake til toppen ↑
 9. M

  Mislighold
  Når man ikke greier å overholde sine økonomiske forpliktelser overfor banken.
  Tilbake til toppen ↑
 10. N

  Nedbetalingskreditt
  Tidligere kjent som gjeldsbrevlån. Kreditt/lån på et bestemt beløp til store anskaffelser som bolig. Sikkerhet for kreditten er med pant i fast eiendom.
  Nominell rente
  Løpende årlig rentesats.
  Tilbake til toppen ↑
 11. O

  Omkostninger
  En fellesbetegnelse på avgifter som kommer i tillegg til summen til et produkt/tjeneste.
  Overkurs
  Blir også kalt rentetapserstatning. Kan inntreffe dersom du betaler raskere ned på fastrentelånet enn avtalen sier, eller innfrir det helt før avtaleperioden går ut. Hvis dagens fastrente er lavere enn den fastrenten du betaler, beregner banken et beløp for å erstatte dette rentetapet.
  Tilbake til toppen ↑
 12. P

  Pant
  Sikkerhet for et økonomisk krav, f.eks. ved å ha pant i bolig.
  PersonBankID
  Personlig, elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett.
  Personkreditt
  Kredittramme knyttet opp til brukskonto. Også kjent som lønnskontokreditt og personlig kassekreditt.
  Proratarisk ansvar
  Når det er flere kausjonister i samme kausjonsavtale, og hver av kausjonistene kun er ansvarlige for en del av kausjonsbeløpet.
  Provisjon
  En type gebyr som belastes ved personkreditt.
  Tilbake til toppen ↑
 13. R

  Rammekreditt
  Rammekreditt er det samme som rammelån. Begrepet ble innført i 2010. Med rammekreditt låner du fritt innenfor en avtalt ramme.
  Rammelån
  Tidligere brukt betegnelse for rammekreditt.
  Realkausjon
  Å stille egne eiendeler som sikkerhet for en annen lånetakers kreditt.
  Realkausjonist
  Kausjonist som har stilt eiendeler i pant for en annen persons kreditt.
  Referansenummer
  Referanse som står på regninger. Dette kan være KID-nummer, fakturanummer eller kundenummer.
  Referanserente
  Rentesats knyttet opp mot f.eks. Norges Banks styringsrente.
  Regresskrav
  Når man har krav på å få dekket et pengebeløp man har betalt på vegne av en annen.
  Rente
  Rente er et uttrykk for hva det koster å låne penger. Det skilles mellom nominell rente og effektiv rente.
  Rentebindingsperiode
  Perioden som avtalen om fast rente gjelder for.
  Rentetapserstatning
  Blir også kalt overkurs. Kan inntreffe dersom du betaler raskere ned på fastrentelånet enn avtalen sier, eller innfrir det helt før avtaleperioden går ut. Hvis dagens fastrente er lavere enn den fastrenten du betaler, beregner banken et beløp for å erstatte dette rentetapet.
  Rentevilkår
  Hvilken rente man belastes for kreditter eller mottar for innskudd.
  Tilbake til toppen ↑
 14. S

  Saldo
  Bokført beløp på bankkontoen. Kan avvike fra disponibelt beløp ettersom banken oppdaterer saldoen et begrenset antall ganger om dagen.
  Samtykkeerklæringer
  Avtaledokument mellom kunde og bank som sier bl.a. noe om hvordan banken kan og skal håndtere kundens personopplysninger.
  SEF-skjema
  Et standardisert europeisk skjema. Inneholder informasjon om alle betingelser knyttet til et lån/kreditt slik at man kan sammenligne tilbud fra ulike banker.
  Sikkerhetsanordning
  Personlig kode og sikkerhetskode som for eksempel kodebrikke eller kort med koder.
  Skriftlighetskrav
  Krav til at avtalen mellom bank og kunde skal være skriftlig.
  Solidarisk ansvar
  Når det er flere kausjonister i samme kausjonsavtale og alle er gjensidig økonomisk ansvarlige.
  Tilbake til toppen ↑
 15. T

  Terminbeløp
  Det man betaler pr. måned i renter, avdrag og gebyrer på lånet.
  Transaksjonsbeløp
  Det beløpet som belastes betalings- og kredittkortet ved bruk.
  Transaksjonsoversikt
  Oversikt over hvilke belastninger som er gjennomført med kort.
  Tvist
  Uenighet
  Tilbake til toppen ↑
 16. U

  Uttaksgrense
  En øvre grense for belastning av konto eller uttak med bankkort. Beløpsgrensen kan gjelde for en periode eller pr. belastning/uttak.
  Tilbake til toppen ↑
 17. V

  Vekslingskurs
  Vekslingskursen mellom to valutaer sier hvor mye av den ene valutaen man får for den andre.
  Vilkår
  Hvilke betingelser som gjelder for den avtalen kunden har med banken, f.eks. renten på et lån, renten på en sparekonto o.l.
  Tilbake til toppen ↑